Informacja dla kandydatów na egzaminatorów o sposobie składania wniosków na szkolenia

Kandydaci na egzaminatorów w celu złożenia wniosku na szkolenie muszą:

  • - zarejestrować się na Panelu Egzaminatora (nie dotyczy tych osób, którym wcześniej zostało już zarejestrowane konto);

  • - zalogować się na swoim koncie i wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów wraz z formularzem dla kandydatów;

  • - wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza), dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni oraz dokument o kwalifikacjach pedagogicznych (wszystkie kserowane dokumenty muszą być uwierzytelnione przez pracodawcę);

  • - podpisany wniosek (w formie papierowej wraz z załącznikami) złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa (dla każdego zakresu egzaminu lub kilku zawodów należy złożyć osobny komplet dokumentów wraz z odpowiednio poświadczonymi załącznikami).

UWAGA!!! Osoby, które zarejestrują się w systemie, ale nie przyślą wniosku w formie papierowej, nie będą kwalifikowane na szkolenie. Nie będą również przyjmowane wnioski dostarczone jedynie w formie papierowej (bez wcześniejszego zarejestrowania się kandydata na panelu egzaminatora i wypełnienia wniosku elektronicznie).Data dodania: 2019-01-09 17:21:47