Informacja dla kandydatów na egzaminatorów o sposobie składania wniosków na szkolenia

Kandydaci na egzaminatorów w celu złożenia wniosku na szkolenie muszą: - zarejestrować się na Panelu Egzaminatora (nie dotyczy tych osób, którym wcześniej zostało już zarejestrowane konto); - zalogować się na swoim koncie i tam wypełnić elektronicznie wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów i formularz dla kandydatów; - wypełniony wniosek wydrukować, czytelnie podpisać w odpowiednich miejscach, poświadczyć zatrudnienie u pracodawcy (pkt. 9 formularza), dołączyć odpis lub kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni oraz dokument o kwalifikacjach pedagogicznych (wszystkie kserowane dokumenty muszą być uwierzytelnione przez pracodawcę); - podpisany wniosek (w formie papierowej wraz z załącznikami) złożyć osobiście lub listownie w sekretariacie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa (dla każdego zakresu egzaminu lub kilku zawodów należy złożyć osobny komplet dokumentów wraz z odpowiednio poświadczonymi załącznikami). UWAGA!!! Osoby, które zarejestrują się w systemie ale nie przyślą wniosku w formie papierowej nie będą kwalifikowane na szkolenie. Jednocześnie wnioski w formie papierowej bez wcześniejszego zarejestrowania się kandydata na panelu egzaminatora nie będą przyjmowane.Data dodania: 2018-01-05 11:00:50